دیار هفتکل طبیعت

تالاب برم سور هفتکل

در سال 1395

 

درحال خشک شدن

#برم_سور

 

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

مزرعه گندم در فصل قبل از درو

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر