دیار هفتکل k2 Categories

تصویری از فرهنگیان دهه هفتاد شهر هفتکل

 

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

تالاب برم سور هفتکل

در سال 1395

 

درحال خشک شدن

#برم_سور

 

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

تالاب برم سور هفتکل

عکس در سال :1385

توسط : شهاب داودی

 

گفته ها حاکی از آن است بهترین سال اب گیری این برم بوده است ، پس از آن دیگه با این خشک سالی ها رنگ آب به خود کمتر دیده است.

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

لین کارگری 43

 

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

ورزشکاران هفتکلی در مسابقات جودو

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

مزرعه گندم در فصل قبل از درو

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

بازار مرکزی هفتکل

معروف به بازرا بصیرت

در ده نود

عکس از : حسین مکوندی

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

محمد زبیدی

حد مسیر نفت سفید تا دروازه هفتکل

در سال 92

اطلاعات بیشتری در دسترس نمیاشد شما به ما کمکل کنید با نظر دادن به تصویر

مسابقات شنا در استخر هفتکل در دهه نود

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر